دانشگاه آزاد اسلامي
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد (رسول اکرم (ص))
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات
سامانه آموزش نسخه 101
   
   
  
 
 
6:49:52 يكشنبه 8 آذر 1394
   
ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))